Markus

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) „Markus-1” Zakład Kotlarski – Usługi Marcin Kusiński ul. Rzemieślnicza 10, 13-200 Działdowo, NIP: 571-100-18-06, REGON: 130197996
 
II. DANE KONTAKTOWE
Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: markus@ol.home.pl, lub pisemnie na adres: „Markus-1” Zakład Kotlarski – Usługi Marcin Kusiński ul. Rzemieślnicza 10, 13-200 Działdowo, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 
III. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową z uwagi na niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;
2. w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami z uwagi na niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
IV. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANIE
1. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
3. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 
 
V. ODBIORCY DANYCH
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. pracownikom i biurom rachunkowym Administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem lub upoważnienia Administratora i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz wyłącznie w celu świadczenia usług zgodnie z umową.
 
VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.